MAXI JET 210T

Passar
✓ Villa
✓ Fritidshus
✓ Lantbruk
✓ Bevattning

Maxi Jet används i huvudsak som hydroforpump i villa, lantbruk och fritidshus. Den är även lämplig som bevattningspump eftersom den tål kontinuerlig drift. Pumpen är självsugande (suger även luft) vilket avsevärt underlättar arbetet med att starta upp pumpen efter monteringen. Det innebär också att pumpen är lämpad i anläggningar med långa sugledningar.

Pumpen är helt underhållsfri och har under normala driftförhållanden mycket stor livslängd.

Det ursprungliga priset var: 6 100 kr.Det nuvarande priset är: 5 490 kr.

Alltid fri frakt

Artikel 41327

Frakt tillkommer i kassan

Beskrivning

Med en rätt installerad pump är förutsättningen för en trygg och säker vattenförsörjning mycket stor. De flesta driftsstörningar beror på felaktigt installerade pumpar. De vanligaste orsakerna är:

1. Anläggningen saknar ett ordentligt motorskydd.
2. Pumpen har körts mot stängd kran eller felaktig/feljusterad tryckströmbrytare.
3. Pumpen är sönderfrusen.
4. Fläktkåpan har tryckts in under transporten och låst fläkten.

Detta leder ofta till onödiga reparationskostnader. Följ därför nedanstående instruktioner noga

Leverans
Kontrollera att pumpen inte skadats under transporten. Vrid runt motoraxeln med en skruvmejsel via centrumhålet i fläktkåpan. Fläkten ska rotera fritt. Justera fläkten vid behov.

Montering
Pumpen är avsedd för fast installation. Den ska monteras på frostfri plats. En kort köldknäpp räcker för att förstöra pumpen. Uppställningsplatsen bör dessutom vara ren, torr och välventilerad.

Elfaran
Pumpar står ofta i trånga fuktiga utrymmen. Därför är extra försiktighet med el nödvändig. Bryt alltid strömmen innan ni rör pumpen.

Det kan vara förenat med direkt livsfara att vidröra en pump som inte är ordentligt skyddsjordad.

Elanslutning
Enfaspumpar levereras med sladd och stickpropp helt klara att kopplas till vanligt jordat vägguttag. De är dessutom försedda med inbyggt motorskydd. Viktigt: Vid byte av nätsladd ska man förvissa sig om att tätningen blir lika effektiv som före sladdbytet. Låt alltid en behörig elinstallatör utföra sladdbytet.

Sugledning
Vid utbyte av pump, där den nya pumpen har samma eller lägre kapacitet som den utbytta, kan denna som regel kopplas till befintlig sugledning. Om större pump eller ny sugledning ska installeras så är det av största vikt att sugledningen blir tillräckligt grov. Kontakta alltid pumpleverantören om det råder tveksamhet om rätt ledningsdimension.

Bottenventil
Bottenventil ska alltid monteras. I grävda brunnar bör den sitta minst tre decimeter från brunnens botten. I borrade brunnar bör bottenventilen monteras cirka 11 meter under pumpens nivå. Detta förhindrar att pumpen går torr om vattenuttaget är större än tillrinningen. Använd alltid bottenventil med minst samma dimension som sugslangen. En kvalitetsventil i metall rekommenderas.

Ledningsanslutning
Sugledningen kopplas till uttaget på pumpens gavel (längst bort från motorn). Tryckledningen kopplas till uttaget rakt upp (närmast motorn). Innan tryckledningen ansluts ska pumpen och helst hela sugledningen fyllas med vatten. Det är av största vikt att alla anslutningar är helt täta. Läckage på sugsidan innebär att driftsäkerheten äventyras. Läckage på trycksidan innebär risk för vattenskador.

Igångsättning
1. Fyll pumpen och sugledningen med vatten.
2. Stäng kranen på utloppet helt och starta pumpen.
3. Öppna kranen lite. Pumpen arbetar bäst om trycket på utloppet är ca 0.5 – 1 Bar (kg//cm2). Pumpen drar nu ut kvarvarande luft från sugledningen. Låt pumpen arbeta så länge det kommer ut luft. Upphör luftflödet ska pumpen stoppas och återfyllas med vatten. Därefter upprepas starten. Ett tips: I anläggningar där det av någon anledning är svårt att fylla sugledningen med vatten kan det ta lång tid att få ut all luft. Detta är normalt och tyder inte på något fel. Pumpen har mycket sämre förmåga att pumpa luft än vatten. Uppstarten underlättas då avsevärt om man ordnar så att man på utloppet kan hålla emot med handen och känna att det hela tiden kommer luft. Man märker då direkt när luftflödet upphör och det är dags att fylla på vatten.

Service och underhåll
Pumpen är helt underhållsfri och kräver ingen regelbunden service.

Allmänna råd
En rätt dimensionerad pumpanläggning arbetar som regel utan problem under en lång följd av år. För att uppnå detta ska pumpen, sugledningen, tanken och tryckströmbrytarens inställning, vara i harmoni med varandra. Acceptera inte att pumpen startar ideligen eller att tryckskillnaden mellan till och frånslag är för stor. Rådgör med fackman för rätt dimensionering och inställning. Jetpumpen arbetar bäst om den har ett visst mottryck. Om pumpen användes för t ex påfyllning av öppna kärl eller andra installationer utan naturligt mottryck ska en ventil monteras på trycksidan. Ventilen justeras så att pumpen under normala driftförhållanden arbeta mot 1 – 2 Bar. Pumpen är konstruerad för att arbeta i rent vatten. Salt/bräckt vatten eller vatten som innehåller sand eller andra föroreningar förkortar pumpens livslängd avsevärt. Garantin avser materialfel, inte fel som förorsakats av omgivningen.

Tryckströmbrytare
Justera tryckströmbrytaren enligt instruktionen nedan. Det bör om möjligt vara en skillnad mellan till och frånslagstryck på 1 – 3 Bar (kg/cm2). Ju större pump, ju större intervall. Täta till och frånslag sliter på anläggningen. Bryttrycket bör alltid ligga minst 1.0 Bar under pumpens maximala tryck. Ligger man för nära pumpens maxtryck finns risk för överhettning av pumpen om den vid något tillfälle inte skulle orka upp till bryttrycket. Lämpligt start och bryttryck varierar med omständigheterna från anläggning till anläggning. Vanligen ligger dock starttrycket runt 2 Bar. Vid justering av pumpens starttryck ska alltid lufttrycket i tanken ändras.

OBS: Bryt alltid strömmen innan brytaren öppnas.

Viktigt: Om pumpen används för bevattning ska tryckströmbrytaren justeras så att pumpen går kontinuerligt under bevattningen. Därmed undvikes onödigt slitage.Den justeras enligt följande: Genom att vrida muttern som sitter mitt i brytaren åt höger så ökas både till och frånslagstryck.

Hydrofor – Hydrotank
Om pumpen är kopplad till hydrofor ska luftnivån i tanken kontrolleras med jämna mellanrum. I membrantankar ska lufttrycket kontrolleras regelbundet. Innan trycket mäts ska pumpen stängas av och en kran öppnas. Rätt tryck i tom tank är 0.9 x pumpens starttryck. För lite luft i en hydrofor eller för lågt tryck i en membrantank yttrar sig genom att pumpen startar genast eller nästan genast efter det att en kran öppnas.

Pump utan automatik.
Ska pumpen användas för t ex bevattning monteras vanligen en pump utan tank och tryckströmbrytare. Pumpen startas manuellt vid bevattning. Detta är den bästa och billigaste metoden. Dessa pumpar är dock förberedda för automatik. I pumphusets vänstersida finns två pluggade uttag (R8). I dessa kan monteras tryckströmbrytare (närmast motorn) och manometer.

Ytterligare information

Vikt 28 kg
Namn MAXI JET 210T Kapslingsklass IP54
Höjd mm 185 Isolationsklass F
Längd mm 420 Pumphus Gjutjärn
Bredd mm 180 Motorhölje Aluminium
Vikt kg 28 Axel Rostfritt stål
Spänning V 3×400 Pumphjul Mässing
Ström A 3.5 Diffusor Noryl
Effekt W 2000 Axeltätning Kol / Keramik
Anslutning Sugsida R40, Trycksida R25 O-ringar Gummi NBR

 

Beställning

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Beställningen plockas normalt nästkommande arbetsdag. Kontrollera alltid did orderbekräftelse som skickas automatiskt via e-post. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveransuppgifter.

Betalning

Betalning sker via Swish eller e-post faktura.

Leverans

Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar för vattenanalyser och 1-5 arbetsdagar för vattenfilter och tillbehör. Försändelsen skickas med DHL till ditt närmaste DHL Service point. Avisering sker via sms, e-post eller post. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinr./ sändnings-ID samt legitimation.

FAQ, frågor & svar

Hittade inga frågor

Kontakta oss

Det går också bra att kontakta oss direkt på:
0920-255 220 eller info@svenskvattenanalys.se

Rekommenderade produkter